Afstemming met Medezeggenschapsraad

Het bestuur van de vereniging streeft nauwe contacten na tussen de Oudervereniging en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Waar mogelijk vragen wij de ouders die zitting hebben in de MR ook zitting te nemen in het bestuur van de Oudervereniging.