“Een leerling optimaal voorbereiden op zijn toekomst” - Hoe doen we dat?
18-11-2020

Wist u dat:

Wist u dat het Coornhert met vijfjaarsplannen werkt? Of dat de bovenstaande kop de missie is van onze school?

Het huidige schoolplan loopt einde 2020 af. Er wordt gewerkt aan een nieuwe.

Een schoolplan is een document met veel foto’s, veel bronvermeldingen, en veel visies en missies. Ook heeft het nogal last van afkortingen en onderwijsjargon waarmee veel ouders niet bekend zullen zijn. Maar veel daarvan wordt ook uitgelegd. Hoewel de grootste verandering van de afgelopen 5 jaar, namelijk het invoeren van het kern- en keuzerooster, niet expliciet word genoemd, staat het wel duidelijk in het plan dat de leerlingen worden geacht steeds zelfstandiger te werken en dat ze medeverantwoordelijk zijn voor het behalen van hun leerdoelen. Wie de moeite neemt om het schoolplan te lezen, met name de tweede helft, zal achteraf een duidelijker beeld van de school en het beleid hebben.

Per jaar wordt het schoolplan in de zogenaamde rode draden uitgewerkt. Dat is een zeer compact A4’tje waaruit je onder andere de conclusie zou kunnen trekken dat in 2019-20 het formatief evalueren (dat wil zeggen: meer gericht en onderweg begeleiden, in tegenstelling tot achteraf toetsen) en het vaardiger worden van het personeel in het coachen van leerlingen erkende verbeterpunten waren.

Oftewel:

Het schoolplan is een wettelijk verplichte oefening waar formele eisen aan verbonden zijn en waar de schoolinspectie ook nog toezicht op houdt. Het bevat zeker het nodige bestuurskundige gereutel, maar ook concrete, maatschappelijk relevante onderwerpen die wij ouders belangrijk vinden. Een paar voorbeelden:

- Hoe gaat de school om met andere voertalen dan het Nederlands?
- Hoe is het burgerschapsonderwijs ingericht?
- Welke extra ondersteuning wordt aangeboden?
- Welke ambities heeft de school voor bijvoorbeeld het onderwijsprogramma? Het personeelsbeleid? Het schoolklimaat? En de leerlingenparticipatie?

Beste ouders  – deze onderwerpen worden zeker ook bij jullie over de eettafel besproken? Wat vinden jullie ervan thuis? Waar stoort uw kind zich aan en waar heeft u zelf vragen over?

Er invloed op uitoefenen?

Aan de formele eisen waaraan het plan onderhevig is kunnen we niets doen. Belangrijker is dat er een gesprek nu plaatsvindt over de ontwikkeling van de school in de komende jaren en dat wij ouders daar wel invloed op kunnen hebben.

De schoolleiding vraagt de ouders nadrukkelijk om hun stem te laten horen in verband met het formuleren van nieuwe doelstellingen. Zo organiseert de school volgende week een reeks gesprekken waarvoor willekeurig een aantal ouders uit elke jaarlaag worden uitgenodigd. Deze gesprekken zullen een half uur tot drie kwartier in beslag nemen. De vragen die worden gesteld zijn:

  1. Wat gaat er goed op het Coornhert, waar bent u trots op, wat moet zo blijven?
  2. Wat wilt u graag op korte termijn (morgen) veranderd zien?
  3. Hoe ziet u de toekomst voor zich, hoe moet het Coornhert er over 4 jaar voor staan?

Aan de ouders die de uitnodiging van de school hebben gekregen of krijgen: Voelt u zich vrij om deze vragen onder andere ouders in onze besloten facebookgroep te peilen. ("Oudervereniging Coornhert gymnasium" - wordt lid als u het niet al bent). U bent van harte welkom om deze groep als brainstormforum te gebruiken.

Stiekem via de oudervereniging

Er is een tweede ingang voor diegenen die geen uitnodiging hebben ontvangen en toch hun ei kwijt willen. Die loopt via de oudervereniging.

De schoolleiding heeft het bestuur van de OV gevraagd om de bovengenoemde gesprekken te leiden en een kort verslag te maken. We gaan dit in duo’s uitvoeren, met één gespreksleider en één notulist. In het bestuur zijn we echter met te weinig mensen om dit voor elkaar te krijgen. We vragen daarom om versterking.

We hebben dringend hulp nodig van andere ouders die op een van de avonden in de week 23-27 november ongeveer drie kwartier kunnen vrijmaken om zo een gesprek óf te leiden óf te verslaan.

Als tegenprestatie bieden we dus de gelegenheid om invloed uit te oefenen op de formulering van de doelen ook al mocht u niet tussen de uitverkorenen zitten.

E-mail aan het bestuur